Miljöpolicy

Våra pappersbruk är belägna vid vattendrag i vackra naturområden. Det är skälet till att miljötänkandet blivit ett naturligt inslag hos oss. Innan vi genomför någonting, undersöker vi hur vi kan skydda miljön, begränsa vår användning av resurser och energi och hitta nya vägar att bibehålla en hållbar utveckling.


En överordnad miljöpolicy
Alla våra åtgärder baseras på vår miljöpolicy: Alla företag inom koncernen ska aktivt arbeta för en god extern och intern miljö. Före alla beslut om investeringar eller förändringar i processerna måste miljökonsekvenserna grundligt utvärderas. Detta ska ske i samarbete mellan företagsledningen, de anställda och de lokala myndigheterna.

 

Det vi gör, gör även våra leverantörer
Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva. Vårt miljötänkande ska i största möjliga omfattning även genomsyra verksamheten utanför vårt företag. Alla steg i kedjan, från råvaruförsörjning till leverantörer, måste leva upp till våra höga krav.

Arctic Paper’s miljöpolicy
Koncernen strävar i sin verksamhet efter att främja miljöskydd, en effektiv användning av resurser och energi samt en hållbar utveckling. Styrelse koncern och bruksledning delar det övergripande ansvaret för miljöfrågor. Brukschefen för varje bolag har huvudansvaret för pågående miljöarbete.

Varje bolag i koncernen skall verka för att upprätthålla en god yttre miljö och god arbetsmiljö. Bolagen skall fortlöpande vidta åtgärder för att förbättra den inre och yttre miljön, inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Varje led i processen, från inköp av råvaror för tillverkningen till kvalitetsutveckling, marknadsföring och distribution till slutkunder, skall det övergripande målet vara: Lägsta möjliga miljöpåverkan på vatten-luft-mark-ljudnivå.

Våra inköp av pappersmassa sker efter en granskning av vilket ursprung skogsråvaran som används vid massatillverkningen har. Vid urvalet av pappersmassa strävar vi efter att köpa massa som kommer från hållbart skogsbruk. Därför föredrar vi att köpa massa som kommer från certifierat skogsbruk, i den omfattning sådan massa finns tillgänglig.

Innan beslut fattas om nyinvesteringar, nya eller förändrade processer eller större förändringar i tillverkningen, skall såväl arbetsmiljöfrågor som miljöfrågor utvärderas med en konsekvensanalys och bedömas i samarbete med ledning, myndigheter och anställda. I marknadsföring av koncernens produkter tas miljöfaktorer upp.

Koncernen skall tillämpa långsiktig miljöplanering och övervaka utvecklingen av dessa frågor, såväl i Sverige, Tyskland och Polen som internationellt, samt följa och delta i forskningsprojekt inom området. Koncernen skall ha ett öppet och objektivt förhållningssätt till intern och extern miljöinformation.