Miljömål

Vi vill att våra tillverkningsprocesser på Arctic Paper ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Vår strategi är att genom ett aktivt miljöledningssystem alltid ligga steget före myndighetskrav och att kontinuerligt förbättra våra miljöstandarder.

Minskat ekologiskt fotavtryck

Arctic Papers pappersbruk är belägna i vackra naturområden nära vattendrag. Hänsyn till miljön, i fråga om produktion och transport har därför blivit vår högsta prioritet. Ta till exempel vårt bruk Munkedal. Till följd av vårt ekologiska tänkande är det idag ett av världens renaste bruk.

Bruket i Munkedal är ett av världens renaste bruk

Arctic Paper har ett långvarigt engagemang för miljöhållbarhet. Vi är stolta över att kunna erbjuda återvinningsbara produkter som tillverkats av företrädesvis förnybara resurser. Vi strävar efter att minimera den negativa påverkan som vår produktion ger upphov till genom att införa och främja hållbara metoder genom hela distributionskedjan. Miljöledningssystemet enligt SS-ISO 14001 har införts på alla våra bruk och ligger till grund för vårt miljöarbete. Alla certifikat och miljörelaterade data går att hitta på vår webbplats.


I vår tillverkningsprocess riktar vi in våra miljöinsatser på fyra huvudområden:

- Energiförbrukning
- Vattenförbrukning
- Avfall
- Koldioxidutsläpp

 

Energiförbrukning – Spara energi

På Arctic Paper arbetar vi kontinuerligt med att minska den energi vi använder i våra processer. Idag ligger vår genomsnittliga förbrukning i alla våra bruk inom, eller under, de nivåer som föreskrivs i EU-direktivet för bästa tillgängliga teknik (BAT).

Arctic Paper Grycksbos biobränsleanläggning som drivs med träpellets producerar brukets hela behov av ånga. Utöver själva pannan har anläggningen en skrubber och en turbin för att producera egen grön el. Övergången till biobränsle har resulterat i en årlig minskning av fossila koldioxidutsläpp på ca 75 000 ton.

En nyligen gjord investering kommer att öka energiförsörjningen som produceras med hjälp av miljövänlig vattenkraft vid Arctic Paper Munkedals med 100 %, samtidigt som användningen av el från externa källor minskar.

This_is_Arctic_Paper_green_white_2018_small.jpg

Kostrzyns totala energiförbrukning

710 786 MWh/år
2,61 MWh per ton

Energi från kraftverket vid Arctic Paper Kostrzyn kommer från ett naturgasfält.

Vattenförbrukning – Återanvända och rena vatten

Återanvända vatten

 

På Arctic Paper minimerar vi vattenförbrukningen genom att återvinna stora mängder vatten. Vår nuvarande vattenförbrukning för hela Arctic Paper-koncernen ligger i genomsnitt under 10 liter per 1 kg producerat papper. Vid bruket i Munkedal är förbrukningen 3-5 liter, en av de lägsta nivåerna i hela branschen.

 

Rena vatten

 

Att skydda livet i de lokala älvarna ligger varmt om hjärtat hos dem som arbetar på Munkedals. Vårt utsläpp till vatten är bland det lägsta i branschen. På Arctic Paper Kostrzyn har vi system för effektiv rening av processvatten.

 

Arctic-Paper-Munkedals-Water-usage-2020_v2.jpg

Avfall – Avfallshantering och återvinning

Avfallshantering

 

På Arctic Paper Munkedals återvinns biosediment som uppfyller kriterierna för användning inom jordbruket, som markförbättringssubstrat, vilket skapar ett naturligt ekologiskt kretslopp.

 

Återvinning

 

För att använda råvaror och energi så klokt och kostnadseffektivt som möjligt har Arctic Paper utvecklat avancerade system för att sortera ut och återvinna material, samt att återvinna energi från produktionsavfall.

 

Koldioxidutsläpp – Minskat koldioxidavtryck

Minskat koldioxidavtryck

Att bekämpa den globala uppvärmningen är en av våra största utmaningar framöver. Lyckligtvis har pappersproduktionen en låg inverkan på klimatförändringarna, eftersom växande friska skogar absorberar koldioxid. Trots detta är minskade koldioxidutsläpp från pappersproduktion och transport, en av de viktigaste aspekterna av Arctic Papers miljöarbete.

 

Några exempel på hur vi har lyckats minska vårt koldioxidavtryck:

  • Tillverkningsprocessen på Arctic Paper Grycksbo ger upphov till extremt låga fossila koldioxidutsläpp, tack vare användningen av biobränsle (träpellets) för att generera energi och värme. Det är med andra ord nära nollutsläpp av fossil koldioxid, vilket är en viktig fördel när man köper papper i varumärket G som tillverkas vid bruket.
     
  • Arctic Paper Grycksbo har också minskat koldioxidutsläppen från papperstransporter med mer än 40 % genom att använda transportföretag mer effektivt, välja järnvägstransporter när det är möjligt och minska transportavstånden.
     
  • På bruket Arctic Paper Kostrzyn har enorma investeringar i moderna och effektiva energilösningar gjorts. Det förbättrade kraftverket som drivs med naturgas, vilket är mycket renare än olja och kol, har minskat koldioxidutsläppen från papperstillverkningen med över 50 %. Idag är bruket självförsörjande på energi för uppvärmning och el.
     
  • Arctic Paper Munkedals har tecknat ett 15-årigt kontrakt för installation och drift av en fastbränsle panna med en kapacitet på 30 MV. Detta kommer att ge lägre, stabila och förutsägbara energikostnader med en minskning av koldioxidutsläppen med 60 procent.

Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om Arctic Papers insatser för en hållbar miljö.