Uppförandekod

Arctic Papers uppförandekod beskriver de grundläggande uppföranderelgerna som gäller för alla Arctic Paper-anställda och alla som representerar Arctic Paper. Vi är fast beslutna att ha ett rättvist och etiskt uppförande i vår kontakt med alla intressenter.

Detta innebär följande:

 • Arctic Paper-anställda måste utöva ärlighet och integritet i alla aspekter avseende att hantera andra anställda, kunder, leverantörer, andra affärspartners, samhällen och myndigheter.

 • Varken Arctic Paper eller någon av dess anställda ska utföra eller ta emot olagliga eller felaktiga betalningar eller mutor, och kommer att avstå från att delta i korrupta affärsmetoder.

 • Arctic Paper ska följa lagstiftning gällande antitrust och rättvis konkurrens, och inte vara involverad i aktiviteter som begränsar frihandeln eller konkurrensen.

 • Arctic Paper-anställda ska undvika att försätta sig i situationer där deras personliga, familjerelaterade eller ekonomiska intressen kan strida mot Arctic Papers intressen. Om en sådan potentiell intressekonflikt uppstår ska arbetstagaren meddela detta och begära tillstånd från sin chef.

 • Arctic Paper-anställda ska respektera fysiska och immateriella rättigheter. Detta inkluderar skyldigheten att respektera och skydda Arctic Papers fysiska och intellektuella äganderätter samt att inte delta i aktiviteter som kränker äganderätten för andra organisationer eller individer.

 • Arctic Paper är fast besluten att ha en öppen och transparent kommunikation inom ramarna för kommersiell sekretess. Arctic Paper ska använda sig av rättvis marknadsföring och förse kunder och andra affärspartners med saklig och opartisk information om sina produkter och tjänster.

 • Arctic Paper ska tillhandahålla adekvat kundtjänst och support, samt hantera klagomål och tvistesituationer enligt affärspraxis och tillämplig lagstiftning.

 • Arctic Paper ska respektera sekretessen för uppgifter som rör enskilda personer (oavsett om de är anställda eller tredje parter) och skydda sådana uppgifter genom adekvata säkerhetsåtgärder. Ingen Arctic Paper-anställd får, utan behörig auktoritet, få tillgång till, modifiera, avslöja eller använda någon personlig information för något annat syfte än vad som är lagligt tillåtet.
  Arctic Paper ska vara vara transparenta gentemot anställda och tredje parter om utveckling och praxis avseende insamling och användning av personuppgifter.

 • Alla Arctic Paper-anställda som känner till ett brott mot tillämplig lag eller denna policy ska omedelbart rapportera denna information till sin chef.

 • Arctic Paper har implementerat en visselblåsarpolicy för att stödja efterlevnaden av bestämmelserna i uppförandekoden och EU-lagstiftningen.

Ladda ner policy