Företagets samhällsansvar (CSR)

Arctic Paper ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som erkänner, respekterar och främjar socialt ansvarstagande i aktiv och konstruktiv dialog med intressenter på lokal, nationell och internationell nivå.

Med socialt ansvarstagande menas ansvar för våra besluts och aktiviteters konsekvenser för samhälle och miljö.

Intressenter
Våra viktigaste intressenter är våra kunder, affärspartner (agenter), medarbetare, investerare, leverantörer och underleverantörer, de lokala samhällena samt lokala, nationella och internationella myndigheter.

Transparens och ansvar
Vi ska vara öppna och transparenta i alla beslut och aktiviteter som påverkar samhälle och miljö. Vi är ansvariga för allt vi gör. Vi ska alltid följa tillämpliga lagar och bestämmelser och vi ska respektera, ta hänsyn till och bemöta våra intressenters intressen. Vi ska uppträda etiskt korrekt och aktivt främja ett etiskt agerande baserat på ärlighet, jämlikhet och integritet. Vi tror på en rättvis och fri handel. Vi ska inte ägna oss åt någon form av mutor eller korruption.

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt
Vi respekterar och förespråkar internationella mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga lagar. Vi förväntar oss att våra leverantörer och underleverantörer gör detsamma. Vi tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form. Våra medarbetare har rätt att organisera sig, gå med i föreningar och förhandla med företaget. Vi tillåter inget tvångs- eller barnarbete. Vi ska kontinuerligt sträva efter att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Vårt mål är att skapa en säker arbetsmiljö och uppnå bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnande bland våra medarbetare.

Miljö
Vi arbetar för ökad hållbarhet. Vi ska hela tiden sträva efter att minimera vår miljöpåverkan. Råvaror, energi och andra resurser ska användas effektivt och med respekt för miljön. Miljöhänsyn ska genomsyra hela värdekedjan och utgöra en integrerad del av vårt inköpsförfarande. Vi ska verifiera träets och fibrernas ursprung och endast köpa dessa råvaror från lagliga och kontrollerade källor. Vi ska aktivt främja ett certifierat och ansvarsfullt skogsbruk.

CSR-policyns integrering i organisationen
Denna CSR-policy omfattar alla Arctic Papers verksamheter och medarbetare. Varje vd inom Arctic Paper-koncernen ansvarar för att sprida kunskap om, implementera och tillse efterlevnaden av denna CSR-policy inom respektive verksamhet. Alla chefer med operativt ansvar, personalansvar eller ansvar i fråga om verksamhetsprocesser ska aktivt stödja implementeringen genom att anpassa befintliga och nya lokala policyer, förfaranden och beslutsprocesser.

CSR-rapport

Vi är fast beslutna att skapa produkter och tjänster som är säkra för människor och miljö. Vår CSR-rapport om företagens sociala ansvar för 2020 finns nu tillgänglig.